Chứng thư thẩm định giá là gì ?

Chứng thư thẩm định giá là văn bản do doanh nghiệp thẩm định giá ban hành nhằm chứng nhận cho khách hàng hoặc bên thứ ba về giá trị của tài sản thẩm định.

Giá trị pháp lý của chứng thư thẩm định giá ?

Theo điều 32 của Luật giá số 11/2012/QH13 quy định: 

Kết quả thẩm định giá được sử dụng làm một trong những căn cứ để cơ quan, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc có quyền sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật và các bên liên quan xem xét, quyết định hoặc phê duyệt đối với tài sản.

Việc sử dụng kết quả thẩm định giá phải đúng mục đích ghi trong  hợp đồng thẩm định giá hoặc văn bản yêu cầu thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Kết quả thẩm định giá chỉ được sử dụng trong thời hạn có hiệu lực được ghi trong báo cáo kết quả thẩm định giá và chứng thư thẩm định giá.

>> Xem thêm thời hạn có hiệu lực của chứng thư thẩm định giá.

Các trường hợp cần phải thẩm định giá?

Kết quả thẩm định giá được sử dụng làm căn cứ xem xét phê duyệt chi ngân sách nhà nước ( mua sắm công, mua sắm hàng hóa vật tư thiết bị thường xuyên ...); xác định giá trị tài sản đảm bảo vay vốn tại ngân hàng; thanh lý tài sản; liên doanh góp vốn; thi hành án; bán cổ phần doanh nghiệp - thoái vốn; hạch toán kế toán ...Đối tác và khách hàng của chúng tôi