4 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam

(Chinhphu.vn) -  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định 04 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.

 

Ảnh minh họa

4 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam gồm: Những quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá; Giá trị thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá; Giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá; Những nguyên tắc kinh tế chi phối hoạt động thẩm định giá.

Bộ Tài chính nêu rõ, về những quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá thì Thẩm định viên phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, khách quan khi tiến hành thẩm định giá, đáp ứng các tiêu chuẩn của thẩm định viên về giá quy định tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn.

Thẩm định viên, doanh nghiệp thẩm định giá không được tiết lộ thông tin về hồ sơ, khách hàng thẩm định giá và tài sản được thẩm định giá khi không được sự đồng ý của khách hàng thẩm định giá hoặc không được pháp luật cho phép. Thông tin về hồ sơ, khách hàng thẩm định giá và tài sản được thẩm định giá là các thông tin chưa được công bố rộng rãi liên quan đến khách hàng và tài sản thẩm định giá của khách hàng do khách hàng cung cấp, do doanh nghiệp thẩm định giá thu thập được trong quá trình thẩm định giá.

Đối với tiêu chuẩn Giá trị thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá, Bộ Tài chính quy định giá trị thị trường là mức giá ước tính của tài sản tại thời điểm, địa điểm thẩm định giá, giữa một bên là người mua sẵn sàng mua và một bên là người bán sẵn sàng bán, trong một giao dịch khách quan, độc lập, có đủ thông tin, các bên tham gia hành động một cách có hiểu biết, thận trọng và không bị ép buộc.

Giá trị thị trường thể hiện mức giá hình thành trên thị trường công khai và cạnh tranh. Thị trường này có thể là thị trường trong nước hoặc thị trường quốc tế, có thể bao gồm nhiều người mua, người bán hoặc bao gồm một số lượng hạn chế người mua, người bán.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng nêu rõ về tiêu chuẩn Giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá. Theo đó, giá trị phi thị trường là mức giá ước tính của một tài sản tại thời điểm, địa điểm thẩm định giá, không phản ánh giá trị thị trường mà căn cứ vào đặc điểm kinh tế - kỹ thuật, chức năng, công dụng của tài sản, những lợi ích mà tài sản mang lại trong quá trình sử dụng, giá trị đối với một số người mua đặc biệt, giá trị khi giao dịch trong điều kiện hạn chế, giá trị đối với một số mục đích thẩm định giá đặc biệt và các giá trị không phản ánh giá trị thị trường khác. Giá trị phi thị trường bao gồm: giá trị tài sản bắt buộc phải bán, giá trị đặc biệt, giá trị đầu tư, giá trị để tính thuế hoặc các giá trị khác.

Đối với tiêu chuẩn những nguyên tắc kinh tế chi phối hoạt động thẩm định giá, giá trị của tài sản được hình thành bởi sự tác động của nhiều yếu tố như giá trị sử dụng, sự khan hiếm, nhu cầu có khả năng thanh toán. Khi tiến hành thẩm định giá, thẩm định viên cần nghiên cứu, vận dụng các nguyên tắc cơ bản dưới đây để phân tích, đánh giá các yếu tố tác động đến quá trình hình thành giá trị của tài sản, từ đó đưa ra kết luận về giá trị của tài sản: Nguyên tắc sử dụng tốt nhất và có hiệu quả nhất, Nguyên tắc cung - cầu, Nguyên tắc thay đổi, Nguyên tắc thay thế, Nguyên tắc cân bằng, Nguyên tắc thu nhập tăng hoặc giảm, Nguyên tắc cạnh tranh... 

Lan Phương

Đối tác và khách hàng của chúng tôi