1Giấy Đăng ký Kinh doanhTải về
2Giấy Chứng nhận đủ điều kiện Kinh doanh Dịch vụ Thẩm định giáTải về
3Thẩm định viên đăng ký hành nghề năm 2018
Tải về
4Thông báo số 39/TB-BTC của Bộ Tài chính ngày 11/01/2018 Về việc công bố Danh sách Thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2018 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giáTải về

Đối tác và khách hàng của chúng tôi